Archive for the Bases – Oinairri-arauak Category

Oinarri-arauak

Posted in Bases - Oinairri-arauak on diciembre 13, 2008 by garabat

PROPOSAMENA
2 de Mayo Kultur Elkarteak bertan ospatzen den azokarako eta Maiatzaren 2ko Larunbatetarako, kalea estaltzeari irtenbidea topa nahi dio, hala nola kanpoaldean antolatzen diren ekintza kulturalak era egokian isolatu, soinuz hornitu eta argiztatzeko.

Behar honi erantzuna emateko arkitektura iragankorreko proiektuen lehiaketa ospatuko da, bide batez, administrazioak lan horren egikaritza bere gain har dezan.

HELBURUAK
Sormendun irtenbideak hautatzea: ipintzen eta kentzen errazak, merkeak, araubideari men egingo dietenak eta hirigintza esparruko gabeziak aintzat hartuko dituztenak, estetikoki erakargarriak eta interesgarriak.

KONTZEPTUA
Arkitektura iragankorraren xedea hiriaren barrendegi zehatz batean esku hartzea da, iragankorrak diren eraikuntza-lan eta instalazioen bidez, hau da, behin behinekoak, honako gakoei irtenbide eskaintzen dizkietenak: eurirako babesari, argiteriari, soinuari eta irudiari.

Ezaugarri hauetako lehiaketak hiritarrek, arkitekto, diseinatzaile, aparejadore eta ikasleekin elkarlanean, kultura eta artearekin lotutako pertsonekin, gizartearen eta arkitektura modernoarekin loturak ezar ditzaten ahalbidetzen du, bide batez, hirigintzazko arazo berriei artea erreminta moduan erabiliz irtenbidea ematearen beharra igorriz.

KOKAPENA
Bilboko Maiatzaren Bia kalea, aldirietako kaleetara zabaltzeko aukera aintzat harturik (San Frantzisko, Lamana eta Castillo Generala, Hernani, Bailen…)

LEHIAKETA MOTA
Arkitekturaren esparruko ideien lehiaketak epaimahaiaren parte hartzea izango du, modu irekian, anonimoa eta fase bakarrekoa. Espainiako eta atzerriko profesionalek har dezakete parte, indibidualki edo diziplina anitzeko taldeak osatuz.

Oinarri-arau hauetan zehaztutakoaren arabera, irabazle irteten den parte hartzaileari proiektuaren erredakzioa lanak (oinarrizko proiektua eta gauzatze-proiektua) eta obra-zuzendaritza egotzi ahal izango zaizkio.

LEHIAKETAREN ANTOLAKETA
Lehiaketari dagokion postatrukera Lehiaketaren Idazkaritzari zuzenduko zaio, datuak honakoak izanik:

• E-posta: arquitecturasefimeras@gmail.com
• Web orrialdea: http://www.arquitecturasefimeras.com
• Dokumentazioaren entregarako helbidea:
Bilboko Artelan Berreginen Museoa, Conde de Mirasol kalea, 2. 48003. Bilbao.
Ordutegia: 8etatik 15ak arte.

LEHIAKIDEAK
Teknikoki gaitua den pertsona orok har dezake parte (arkitekto, diseinugile, arkitekto tekniko) aintzat hartuz irabazleak diseinuaren erredakziorako eta obra-zuzendaritzarako arkitekturako tituluduna izan beharko dela, edota horren jabe den profesional batekin lankidetzan aritu beharko dela.

Eskatutako baldintzak biltzen dituztenak indibidualki edota diziplina anitzeko taldetan bilduz har dezakete parte; bestetik, baldintza berdinetan pertsona juridikoak aurkez daitezke, haien helburu sozialek lehiaketarenarekin bat egiten duten heinean, eta talde zuzendaria edo obrak zuzentzearen arduraduna arkitekto den neurrian.

Espainiar eremuan jarduteko legalki gaitutako tituludun izango dira dagokion tituluaren jabe direnak, agiria espainola izanik edota legalki onartua (Europar Batasunekoaren kasuan) edo agiri espainolarekin homologatua denean.

Parte hartzaile bakoitza talde bakar bateko kidea izango da, titular moduan edota laguntzaile gisa, eta proposamen bakarra aurkeztu ahal izango du.

EGUTEGIA
·Lehiaketaren hasiera: 2008ko abenduaren 13an.
·Argibide-eskaeren onarpen epea: 2008ko urtarrilaren 30a bitartean.
·Argibide-eskaeren erantzun epea: 2009ko urtarrilaren 31 bitartean.
·Lanak jasotzea: 2009ko otsailaren 28a bitartean.
·Hautatutako proposamenen erakusketa: 2009ko martxoaren 15etik 31 bitartean.
·Epaimahaiaren azken epaia eta emaitzen berri ematea: 2009ko martxoaren 30ean.

Dokumentazioa honako eran aurkeztuko da Lehiaketaren Idazkaritzan:
• Eskuz, Lehiaketaren Idazkaritzaren ordutegian.
• Postaz edo mezularitza bidez, pakete itxi batean, Idazkaritzara bidaliko dena, oinarri arauetan azaltzen den helbidera. Onartuak izango dira posta zerbitzu ofizialera (Correos) edo mezularitza bidez Lehiaketaren Idazkaritzara iristen diren proposamenak, aurkezpen epemuga amaitu eta HAMAR egun natural igaro ostera arte, baldin eta honako bi egoerak ematen badira:
• Dokumentuen igorpena epemuga baino lehen egin bada posta ziurtatu bidez;
• Igorpena epemuga aurretik jakinarazi bada fax, telegrama edo posta elektroniko bidez, identifikazioa posible egingo duen erreferentzia zenbaki batekin.

Behin epe hori amaitzean, jasotako lan kopurua eta horien lema zehaztuko duen akta jasoko da.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

PANELAK: DIN-A1 (594x840mm) tamainako panel 2 aurkeztuko dira gehienez, zentzu bertikalean, luma-kartoizko xafla arinetan taxutuak, proposamenaren zehaztapenak azalduko dituen beharrezko dokumentazio grafikoa barne izango dituena. Zehaztutako eskalan irudikatuko dira planoak.

Lehiakideak aske izango dira euren proposamena hobekien irudikatzen duen errepresentazioa hautatzeko, eta komenigarria da lehiaketaren xede den eremua irudikatuko duen osoko-planta gehitzea.

Planoak zehaztutako eta erabilera arrunteko eskala batean irudikatuko dira eta eskala grafikoa gehituko da. Proposamena azalduko duen perspektiba, infografia edo bestelako adierazpen grafiko erabili ahal izango da, hala nola maketen argazkiak (maketarik ez, ordea) eta ez da ondorengo puntuan azaldutakoaz gain dokumentazio gehiagorik onartuko.

MEMORIA: Idatziriko txostena (gehienez 3.000 karaktere A4 tamainako orrialdeetan) egindako proiektuaren deskribapenerako azalpenak argitzera etorriko diren eskemak barne sar daitezkeelarik. Honako agirian obren aurrekontua justifikatuko duen memoria laburra gehituko da.

DOKUMENTAZIOA CD EUSKARRIAN: panalez gain, bestelako kartazal batean gehituko da:
-Panelen irudikapena .jpg bi fitxategietan. Fitxategiak lemarekin eta panelen ordenarekin izendatuko dira. Ganorazko tamaina izan dezaten bilatu beharko da (bakoitzeko 5MB baino gehiago ez), baita erresoluzioari dagokionean ere (aholkatzen den gutxiengoa 300 dpi-koa).
-Memoriaren kopia .doc formatuan.
-Argazkiak, argazki-muntaiak, bideoak eta bestelako ikus-entzunezko bitartekoak egileak ebatziko balu proiektuaren ulerpenerako lagungarri izango direla.

Fitxategiak erabiliko dira etorkizuneko publikazioetan eta proposamen guztiak barne hartuko dituen CD batean, epaiaren aurretik epaimahaikideei banatu ahal izateko. CDa identifikazio gutun-azalean sartzea ekidin behar da, bestela ez baita irakurria izango, lehiakideen anonimotasuna urratuko bailitzateke. CDa identifikazio kartazalean aurkeztuko balitz Epaimahaiak bileren aurretik dokumentazio grafikorik ez jasotzea ekarriko luke.

IDENTIFIKAZIORAKO GUTUN-AZALA: lehen panelaren atzealdean itsatsirik identifikazio kartazala entregatuko da, kanpoaldean lema daramala, eta parte hartzaileen e-posta eta erredakzio taldearen (laguntzaile eta egileak) harremanetarako datuak bilduko ditu.

ANONIMOTASUNA

Parte hartzaileek era askean aukeratutako lemapean aurkeztuko dira lanak, formaturako mugarik gabe eta dokumentu guztietan agertuko dena, Epaimahaiak era anonimoan aztertu ahal ditzan.

Identifikaziorako kartazalaren kanpoaldean era argian azalduko da proiektua saritua izango ez balitz anonimotasuna mantentzeko nahia balego, bai erakusketa publikoan eta baita paperezko edo web euskarrian.

SARIAK
Sariak honakoak izango dira:
Lehenengo saria: 3.000 euro
Aipamen berezi 2: Epaimahaiak 2 aipamen berezi esleitu ahal izango ditu hala merezi duten proiektuak daudela ebatziko balu, trukean inolako diru saririk eman gabe.

LEHIAKETAREN AZKEN EPAIERAKO JARDUNBIDEA
Proposamen guztiak jaso eta bosgarren egunean, epaimahaikideen eskura egongo dira panelak, hauek aztertzeko behar beste denbora izango dutelarik. Epaimahaikide guztiei epe berean bidaliko zaie lehiakideek igorritako proiektu guztiak barne hartuko dituen CDa.

Epaimahaikideek adostuko duten epemugan osoko bilkura antolatuko da, epaia eztabaidatzearren.

Bestelako erabakiren aurretik, proposamenen onarpen edo errefusa eztabaidatuko da.

Proiektuen hautaketa eztabaida eta errefusen itzuli jarraituen bidez egingo da. Epaimahaiak saritutako proposamenak izendatzeko arrazoiak aipatuko ditu, akta bidez jasoak izango direnak. Aktan ere jaso ahal izango da proposamenen kanporatzearen gainean eztabaida jarraitua balego. Epaimahaikideren batek hala ebatziko balu banakako botoa eman ahal izango du.

EBALUAKETA IRIZPIDEAK
·Proposamenen kalitatea eta bideragarritasuna.
·Espazio interesa eta hiriko interesa.
·Komunikazio gaitasuna.
·Instalazio eta kentze prozesua erraztuko duten lehengaien erabilpena.
·Eragiketaren buruaskitasuna, iraunkortasuna (gutxienez 3 urterako), mantentze lana eta segurtasuna.
·Bitartekoen ekonomikotasuna.
·Biltegiratzeko erraztasuna eta ingurugiroarekiko jasangarritasuna.

EPEIMAHAIA
• Epaimahairen lehendakaritza 2 de Mayo Kultur Elkarteak izendatua izango da.
• Asier Santas Torres Jauna eta Luis Suarez Mansilla Jauna, 2 de Mayo Kultur Elkarteak gonbidatutako itzal handiko arkitektoak.
• Bada, Jose Ramon Bañales Urkullu, artegile eta Bilbo Zaharra auzoko mugimenduekin kolaboratzaile aktiboa. http://www.dkmuralismo.com

Epaimahaiak bere lana egin dezan, saio guztietan kideen erdia gehi baten presentzia beharko da, beharrezkoa izanik haien artean gutxienez aldez aurretik aipatutako arkitekto prestigiodunetako bat egotea.

Epaimahaiaren osaketa ekitaldian kideek aitortuko dute lehiaketan izen emandako parte hartzaileekin inolako bateraezintasunik ez dutela. Bateraezintasunik emango balitz, epaimahaikide horrek bere jarduna eten beharko du, quoruma ezartzeko orduan aintzat hartuko litzatekeena.

JABETZA INTELEKTUALEKO ESKUBIDEAK
Egileek aurkeztutako lanen jabetza intelektuala mantenduko dute, eta ezin izango dute proiektua beste helbururen batekin erabili, ezta txapeldunek ere, ez eta egileak eurak ez diren beste Arkitekto edo profesionalen proiektuetan erredakzio material gisa erabili ere ez.

Lehiakideek 2 de Mayo Kultur Elkarteari esleituko diote lehiaketaren eta emaitzen publikotasunaren xedeari dagozkion ustiapen eskubideak, hala nola lanen argitaratzea, liburu euskarriko edizioa eta aurkeztutako lanen erakusketa, nahiz eta saridun izan ez diren lehiakideek hala eskatu badute, anonimotasuna gorde ahal izango duten.

Proiektu txapeldunaren Jabetza Intelektualeko Eskubideei jarraiki, 2 de Mayo Kultur Elkarteak konpromisoa hartzen du obren zuzendaritza proiektu irabazlearen egilea ez den bestelako teknikariri ez egokitzeko, fase hori proiektuaren erredakzioarekin batera agindua izan behar delarik. Proiektua ezingo da moldatua edo esleitua izan haren egile Arkitektoaren baimen espresik gabe.

ERAKUSKETA
Behin aukeraketa amaitzean, 2 de Mayo Kultur Elkarteak hautatutako proiektuen erakustaldia antolatuko du Bilboko Artelan Berreginen Museoan.

Aurkeztu eta onartutako lan guztiak publikoki erakutsi ahal izango dira eta berton jasoak erakustaldiaren amaiera arte. Erakustaldiaren berri parte hartzaile guztiek izango dute, irabazle suertatu ala ez.

Egileen izenak publikatuak izango diren bestelako argitalpenetan ere ager daitezke.

Parte hartzaileek euren lanak publikatuak izatearekin ezadostasuna ager dezakete saridunak ez diren kasuan, horretarako identifikaziorako gutun-azalean azalduko dute aipatutakoaren oharra.

Bases

Posted in Bases - Oinairri-arauak with tags , , , on diciembre 13, 2008 by garabat

Concurso de arquitectura efímeras

PROPUESTA
La Asociación Cultural 2 de Mayo de Bilbao tiene la necesidad de solucionar la cobertura de la calle del mismo nombre durante los rastros y primeros sábados de cada mes, para mejorar y posibilitar la organización de actividades culturales al aire libre con suficiente aislamiento, insonorización e iluminación.
Se plantea realizar un concurso de proyectos de arquitectura efímera para solucionar esta
necesidad, y conseguir que la Administración se haga cargo de la ejecución de esta obra.

OBJETIVOS
Seleccionar soluciones creativas: sencillas de colocar y retirar, baratas, conforme a las normas y carencias urbanísticas, estéticamente atractivas, interesantes.

CONCEPTO
El objeto de la arquitectura efímera es intervenir en un enclave concreto de la ciudad, mediante obras e instalaciones efímeras, es decir removibles, que solucionen aspectos como la cobertura para la lluvia, la iluminación, la acústica y la imagen.
Un concurso de estas características es una oportunidad para que los ciudadanos, en colaboración con arquitectos, diseñadores, aparejadores y estudiantes, con personas del mundo de la cultura y del arte, puedan establecer vínculos entre arquitectura contemporánea y sociedad, enviando un mensaje sobre la necesidad de encontrar soluciones a los nuevos problemas urbanos con el arte como herramienta.

UBICACIÓN
La calle Dos de Mayo en Bilbao, con posibilidad de expansión por las calles adyacentes (San Francisco, Lamana y General Castillo, Hernani, Bailén …).

TIPO DE CONCURSO
El presente concurso de ideas de Arquitectura se desarrollará con intervención de jurado, por procedimiento abierto, anónimo y en una fase. Podrán participar profesionales españoles y extranjeros individualmente o formando equipos multidisciplinares.
Al concursante declarado ganador, según lo dispuesto en estas bases, se le podrán adjudicar los trabajos de redacción de proyecto (básico y de ejecución) y la dirección de las obras.

ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO
La correspondencia de todo tipo referida a este concurso se mantendrá con la Secretaría del Concurso, cuyos datos, a efectos de la gestión del presente concurso, son los siguientes:
• e-mail: arquitecturasefimeras@gmail.com
• Página web: www.arquitecturasefimeras.com
• Dirección de entrega de documentación:
Museo de Reproducciones artísticas, c/ Conde de Mirasol, 2. 48003. Bilbao.
Horario: de 8 a 15 h.

CONCURSANTES
Pueden participar todo tipo de personas técnicamente capacitadas (arquitectos, diseñadores, aparejadores) teniendo en cuenta que el ganador del concurso deberá contar, para la redacción del proyecto y la dirección de los trabajos, con el título de arquitecto o con la colaboración de un profesional en posesión del mismo.
Quienes reúnan las condiciones requeridas podrán participar individualmente o formando equipos multidisciplinares; se contempla también la participación, en las mismas condiciones, de personas jurídicas cuyos fines sociales correspondan con el objeto del concurso, siempre y cuando el director de equipo o el encargado de dirigir los trabajos sea un arquitecto.
Se consideran titulados facultados legalmente para ejercer en territorio español a aquellos que están en posesión del título correspondiente, bien español, bien legalmente reconocible (títulos de la Unión Europea) u homologado al español.
Cada participante sólo podrá formar parte de un único equipo, bien sea como titular o como colaborador y sólo podrá presentar una propuesta.

CALENDARIO
Lanzamiento del concurso: 13 de diciembre de 2008.
Periodo de recepción de consultas: hasta el 30 de Enero de 2009.
Periodo de respuesta a las consultas: hasta el 31 de enero de 2009.
Recepción de los trabajos: hasta el 28 de febrero de 2009.
Muestra de las propuestas seleccionadas: 15 al 31 de Marzo de 2009.
Fallo del jurado y proclamación de resultados: 30 de marzo de 2009.

La documentación se entregará en la Secretaría del Concurso, de los siguientes modos:
• En mano, en horario de apertura de la Secretaría del Concurso
• Por Correo o mensajería, en un paquete cerrado que se enviará a la Secretaría del concurso, a la dirección postal indicada en estas bases. Serán admitidas todas las propuestas depositadas en Correos o mensajería que lleguen a la Secretaría del Concurso hasta DIEZ días naturales después de la fecha de límite para la presentación de propuestas, siempre y cuando concurran las dos circunstancias siguientes:
– Que su envío se haya impuesto por correo certificado antes del término del plazo;
– Que su envío se haya notificado también antes del término del plazo mediante fax, telegrama o correo electrónico, con indicación de un número de referencia de imposición que permita identificarlo.
Finalizado este plazo, se levantará el acta de recepción en que se consignará el número de trabajos recibidos y sus lemas.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
PANELES: se presentarán máximo 2 paneles tamaño DIN-A1 (594×840 mm) en posición vertical, montados en tableros ligeros de cartón pluma, que incluirán la documentación gráfica precisa para la definición de la propuesta. Los planos se representarán a escala definida.
Los concursantes tendrán libertad para elegir la representación que mejor defina su propuesta, y es conveniente incluir una planta de conjunto del área objeto del concurso.
Los planos se representarán a escala definida y de uso común y se incluirá escala gráfica. Se admitirán infografías, perspectivas o cualquier otra expresión gráfica que explique la propuesta, así como fotografías de maquetas (pero no maquetas) y no se aceptará más documentación adicional que la indicada en el punto siguiente.
MEMORIA: Dossier escrito (máximo 3.000 caracteres en páginas tamaño A4) con la descripción de la solución aportada, que podrá ir acompañada de esquemas que permitan clarificar las explicaciones. En este documento se incluirá una breve memoria justificativa de cumplimiento del coste previsto de las obras.
DOCUMENTACIÓN EN CD: además de los paneles, e incluido en otro sobre diferente, se adjuntará un CD que contendrá:
– Reproducción de los paneles a razón de un archivo .jpg de cada uno de ellos. Los archivos se nombrarán con el lema seguido del número de orden del panel y se procurará que tengan un tamaño razonable (no mayor de 5MB cada uno), con una resolución contenida (mín. recomendado, 300 dpi)
– Copia de la memoria en formato .doc.
– Documentación adicional que el autor considere interesante para ampliar la comprensión de la futura intervención, incluyendo fotos, fotomontajes, vídeos u otros medios audiovisuales.
Estos archivos se emplearán por un lado para posibles publicaciones y por otro para compilar un CD que contenga todas las propuestas y pueda ser repartido a todos los miembros del Jurado con anterioridad a sus deliberaciones, para su estudio detallado. Se cuidará de no introducir el CD en el sobre de identificación, pues en tal caso no sería abierto, por comprometer la garantía de anonimato del concursante. La presentación del CD dentro del sobre de identificación implicará que el Jurado no dispondrá de la documentación gráfica en él contenida con anterioridad a las reuniones del Jurado.
SOBRE DE IDENTIFICACIÓN: adherido a la cara posterior del primer panel, se adjuntará un sobre de identificación cerrado e identificado en el exterior mediante el lema elegido por el concursante y que contendrá la identificación , e-mail y datos de contacto del equipo redactor de la propuesta, tanto de autores como de colaboradores.

ANONIMATO
Los trabajos se presentarán bajo lema libremente elegido por los participantes, sin limitación de formato, que deberá figurar en todos los documentos, de tal manera que éstos sean examinados por el Jurado bajo anonimato.
En el exterior del sobre de identificación se indicará, de forma clara, si, en el caso de no resultar premiado, el concursante prefiere permanecer en el anonimato tanto en la exposición pública de los trabajos presentados como en su posible publicación en papel o web.

PREMIOS
Los premios serán los siguientes:
1er. Premio: 3.000 euros
2 Menciones: el Jurado podrá acordar la mención de dos proyectos merecedores de tal distinción, sin contraprestación económica alguna.

PROCEDIMIENTO PARA EL FALLO DEL CONCURSO
Desde el quinto día posterior a la efectiva recepción de todas las propuestas, todos los paneles recibidos quedarán disponibles para su análisis por parte de los miembros del jurado, que dispondrán para ello de cuanto tiempo consideren necesario. A todos los miembros del Jurado se les enviará en el mismo plazo un CD que contenga todos los archivos enviados por los concursantes.
En fecha a determinar de mutuo acuerdo entre los integrantes del jurado, se procederá a una reunión plenaria, en el local donde estén expuestos los paneles recibidos, para proceder a la discusión del fallo.
Previamente a cualquier otra consideración, se procederá a aprobar la admisión o no admisión de las propuestas.
El jurado procederá a la selección de los proyectos mediante un sistema de rondas sucesivas de discusión y descarte. El jurado colegiadamente expondrá, y así quedará recogido en acta, los motivos por los cuales se considera que las propuestas premiadas son merecedoras de ello. También podrá recogerse en acta el devenir de la discusión, con indicación de los descartes sucesivos que se hayan ido produciendo. Se podrán emitir votos particulares si así lo desease cualquier miembro del jurado.

CRITERIOS DE VALORACION
• La calidad y la viabilidad de las propuestas.
• El interés espacial y urbano.
• La capacidad comunicativa.
• La utilización de materiales de fácil instalación y desinstalación.
• La autonomía de la intervención, la durabilidad (que deberá ser al menos de 3 años), el mantenimiento y la seguridad.
• La economía de medios.
• Facilidad de almacenamiento y viabilidad medioambiental.

JURADO

• Presidencia del jurado: corresponderá a una persona designada por la Asociación Cultural 2 de Mayo.
• D. Asier Santas Torres y D. Luis Suárez Mansilla, arquitectos de reconocido prestigio invitados por la Asociación Cultural 2 de Mayo. http://www.suarezsantas.com
• Bada –José Ramón Bañales Urkullu. Licenciado en Bellas Artes. Director de http://www.dkmuralismo.com. Desarrollador de proyectos de arte público y ambiental que inciden en la transformación de espacios urbanos.
Para que el Jurado pueda realizar su trabajo, se necesitará la presencia en todas las sesiones de evaluación de la mitad más uno de sus miembros, siendo imprescindible que entre ellos se encuentre al menos uno de los Arquitectos de reconocido prestigio relacionados en el punto anterior.
En el acto de constitución del Jurado sus miembros declararán acerca de la no existencia de incompatibilidades con ninguno de los inscritos en el concurso. En caso de existir alguna incompatibilidad, el miembro del Jurado afectado por la misma deberá dejar el Jurado, lo cual se tendrá en cuenta a la hora de establecer el quórum.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Los autores conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados, no pudiendo ninguno de ellos, ni siquiera los premiados, ser empleados para otros fines ni como material para la redacción de otros proyectos por Arquitectos o profesionales diferentes de los respectivos autores.
Los concursantes cederán a la Asociación Cultural 2 de Mayo los derechos de explotación que correspondan al objeto de la publicidad del concurso y sus resultados, tales como la publicación, edición en libro, y exposición de los trabajos presentados, si bien permanecerán en anonimato aquellos concursantes no premiados que lo hubiesen solicitado.
En atención a los derechos de propiedad intelectual sobre el proyecto ganador, la Asociación Cultural 2 de Mayo se compromete a no encargar la dirección de las obras a técnico alguno diferente del autor del proyecto ganador, debiendo ser esta fase encargada junto a la de redacción de proyecto. El proyecto no podrá ser modificado ni cedido sin el consentimiento expreso del Arquitecto autor del mismo.

EXPOSICIÓN
Una vez finalizada la selección, la Asociación Cultural 2 de Mayo realizará una muestra con los proyectos seleccionados en el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao la Vieja.
Todos los trabajos presentados y admitidos podrán ser expuestos al público, y retenidos a tal fin hasta la finalización de la exposición. Dicha exposición será anunciada a todos los participantes, hayan sido o no seleccionadas sus propuestas.
También podrán ser objeto de una publicación en la que se harán constar los nombres de los autores.
Los concursantes podrán optar por no autorizar la publicación o la exposición de sus propuestas en caso de no resultar premiados, para lo cual deberán indicar en el exterior del sobre de identificación dicha opción.